CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Training courses

Uwaga – zmiana terminów kursów!

1.Kurs dla kierowników sztabu akcji zostaje przeniesiony z terminu 19 – 21 grudnia 2017 r. na termin 11 – 13 grudnia 2017 r. Więcej informacji udziela Katarzyna Kajdasz – Szpotko tel. 32 3880 414

2. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych – zamiast w planowanym terminie: 20 – 29 listopada 2017 r. odbędzie się w dniach  15 – 24 listopada 2017 r.

3. Kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych – zamiast w planowanym terminie: 24 – 29 listopada 2017 r. odbędzie się w dniach 21 – 24 listopada 2017 r.

4. Zostają odwołane kursy dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które miały odbyć się w następujących terminach:

08 – 10 listopada 2017 r.
20 – 22 listopada 2017 r.
20 – 22 grudnia 2017 r.

Więcej informacji udziela:     Małgorzata Jankowska   tel. 032 3880457   e-mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

            Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. informuje, że w związku z ustaleniami § 13 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052) obowiązującego od 1 lipca 2017 r., który określa, że w skład zastępu ratowniczego powinien wchodzić co najmniej jeden ratownik górniczy posiadający uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz.1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) organizuje kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy skierowane wyłącznie do ratowników górniczych.
Kurs odbywa się na podstawie programu, zatwierdzonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 09.08.2017 r. L.dz. ZDVa.6312.17.5.2017.
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników górniczych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia w miejscu zdarzenia lub w bazie ratowniczej do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Zajęcia praktyczne odbywać się będą między innymi w podziemnych wyrobiskach CSRG S.A. W części teoretycznej uczestnicy kursu zapoznani zostaną z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach zagrożeń występujących w zakładach górniczych mających wpływ na bezpieczeństwo osób udzielających pomocy poszkodowanym.
Kurs obejmuje 67 godzin lekcyjnych, w tym 42 godziny zajęć praktycznych. Po skończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin przed Komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje uzyskaniem przez uczestnika szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.
Zgodnie z § 9.2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

Małgorzata Jankowska, 032 388 04 57, m.jankowska@csrg.bytom.pl

Zgłoszenia na kurs organizowany w siedzibie CSRG z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego należy kierować na kontakt: Małgorzaty Jankowskiej.
Termin kursu zostanie ustalony po zebraniu wymaganej, minimalnej ilości uczestników
  Central Mine Rescue Station deals with conducting trainings in the field of:
 • mine management
 • mining supervision
 • persons directing rescue actions
 • teams of rescue teams in the field of:
 • combat mining hazards,
 • fire prevention,
 • conducting and managing rescue operations,
 • use specialized rescue equipment,
 • providing qualified first aid.

Wykaz kursów organizowanych w CSRG S.A.:01
(Kliknij w nazwę danego kursu aby uzyskać szczegółowe informacje)

Szkolenia obowiązkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. organizuje kursy i seminaria wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego, w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego, dla:

 • Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych
  • Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych w zakładach górniczych.

   Seminarium trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kierownicy ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego szkolenia w odstępach dwuletnich.

   Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, nadzoru górniczego, ratownictwa górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela Katarzyna Kajdasz-Szpotko.
  • Tel.: 032 3880414
 • Seminarium dla dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych
  • Celem szkolenia jest przeszkolenie dyspozytorów ruchu zakładu górniczego z zakresu zwalczania zagrożeń górniczych oraz prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach górniczych.

   Seminarium trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Dyspozytorzy są zobowiązani do powtarzania niniejszego seminarium co dwa lata.

   Seminarium składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczna jest sprawdzana przy pomocy testu, a wiedza praktyczna na symulatorze. Szkolenie prowadzone jest w grupach do 20 osób.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla kierowników akcji pod ziemią
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika akcji pod ziemią w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.3, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska.
  • Tel.: 032 3880453
 • Kurs dla kierowników baz ratowniczych
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

   Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kierownicy baz ratowniczych zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.

   Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust3, § 90 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska.
  • Tel.: 032 3880453
 • Kurs dla kierowników sztabu akcji ratowniczych
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika sztabu akcji w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w podziemnym zakładzie górniczym.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.9, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs podstawowy dla kandydatów kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.

   Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 10 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska.
  • Tel.: 032 3880453
 • Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
  • Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie wiadomości niezbędnych do wykonywania obowiązków kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.

   Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.4 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska.
  • Tel.: 032 3880453
 • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
  • Przepisy: program nauczania zastał opracowany w związku z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. poz.1410 z późn. zm.), załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. poz. 408 z późn. zm.) oraz z § 13 ust. 2 pkt. 3 i § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

   Program kursu został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego decyzją ZDVa.6312.17.5.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

   Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników górniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

   Kurs trwa 67 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 42 godziny zajęć praktycznych.
   Zajęcia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny.

   Kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. poz. 408 z późn. zm.).

  • Warunki przyjęcia

   Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy pracujący w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • Informacji udziela Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych – zastępowych do udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z procedurami ratownictwa medycznego.
   Szkolenie odbywa się z oderwaniem od pracy w jednostce ratownictwa górniczego.

   Kurs trwa 3 dni i kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

   Zastępowi zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu w odstępach dwuletnich za wyjątkiem tych, którzy posiadają uprawnienia ratownika, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 62 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych
  • Celem szkolenia jest wyszkolenie i odpowiednie przygotowanie kandydatów na ratowników górniczych do udziału w akcjach ratowniczych oraz pracach profilaktycznych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych.

   Kurs trwa 11 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Szkolenie prowadzone jest z całkowitym oderwaniem od pracy.

   Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Wojciech Najman
   Kontakt: tel.032 3880645,
   e-mail:osrgbytom@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Krzysztof Piernik
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Dariusz Brzózka
   Kontakt: tel.032 4554706 w.384,
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl


   4.OSRG Zabrze
   Piotr Pal
   Kontakt: tel.032 2713506 w.803,
   e-mail: osrgzabrze@csrg.bytom.pl

 • Kurs okresowy dla ratowników górniczych
  • Celem szkolenia jest ugruntowanie i uzupełnienie posiadanych wiadomości, zaznajomienie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, nowymi metodami i środkami prowadzenia akcji ratowniczych oraz nowym sprzętem wprowadzonym do stosowania w ratownictwie górniczym, a także nabycie umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem.

   Szkolenie trwa 5 dni z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

   Kończy się egzaminem.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z §14 ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Wojciech Najman
   Kontakt: tel.032 3880645,
   e-mail:osrgbytom@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Krzysztof Piernik
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Dariusz Brzózka
   Kontakt: tel.032 4554706 w.384,
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl


   4.OSRG Zabrze
   Piotr Pal
   Kontakt: tel.032 2713506 w.803,
   e-mail: osrgzabrze@csrg.bytom.pl

 • Kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wypełnienia zadań mechanika sprzętu ratowniczego w zakładzie górniczym.

   Kurs trwa 19 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Szkolenie prowadzone z całkowitym oderwaniem od pracy.
   Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Wojciech Najman
   Kontakt: tel.032 3880645,
   e-mail:osrgbytom@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Krzysztof Piernik
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Dariusz Brzózka
   Kontakt: tel.032 4554706 w.384,
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl


   4.OSRG Zabrze
   Piotr Pal
   Kontakt: tel.032 2713506 w.803,
   e-mail: osrgzabrze@csrg.bytom.pl

 • Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego
  • Celem kursu jest:
   – omówienie aktualnych przepisów i instrukcji obowiązujących mechaników sprzętu ratowniczego,
   – zaznajomienie z nowowprowadzanym sprzętem ratowniczym, jego budową, zasadą działania, konstrukcją i naprawą,
   – pogłębienie wiadomości w zakresie dotychczas stosowanego sprzętu,
   – omówienie nieprawidłowości występujących w sposobie użycia, konserwacji i napraw sprzętu ratowniczego.

   Szkolenie trwa 8 dni odbywa się z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

   Kurs kończy się sprawdzeniem nabytych wiadomości i umiejętności poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 15 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Wojciech Najman
   Kontakt: tel.032 3880645,
   e-mail:osrgbytom@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Krzysztof Piernik
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Dariusz Brzózka
   Kontakt: tel.032 4554706 w.384,
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl


   4.OSRG Zabrze
   Piotr Pal
   Kontakt: tel.032 2713506 w.803,
   e-mail: osrgzabrze@csrg.bytom.pl

 • Kurs okresowy z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej
  • Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizacji akcji ratowniczych.

   Kurs trwa 4 dni i jest powtarzany co 5 lat.

   Kurs prowadzony jest z oderwaniem od pracy na czas jego trwania w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Wojciech Najman
   Kontakt: tel.032 3880645,
   e-mail:osrgbytom@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Krzysztof Piernik
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Dariusz Brzózka
   Kontakt: tel.032 4554706 w.384,
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl


   4.OSRG Zabrze
   Piotr Pal
   Kontakt: tel.032 2713506 w.803,
   e-mail: osrgzabrze@csrg.bytom.pl

 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu
  • Celem kursu jest zapoznanie ratowników górniczych ze sprzętem i technikami alpinistycznymi do realizacji zadań w ramach zastępów specjalistycznych do prac ratowniczych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

  • Warunki przyjęcia
   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), aktualne badania ratownicze i badania dopuszczające do prac wysokości powyżej 3m.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska
   tel. 32 3880453
   e-mail: km@csrg.bytom.pl

   Paweł Wachowicz
   tel. 664 729 861
   e-mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl
 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu
  • Celem kursu jest przygotowanie do nadzoru nad prowadzonymi pracami ratowniczymi z użyciem technik alpinistycznych.

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska
   tel. 32 3880453
   e-mail: km@csrg.bytom.pl

   Paweł Wachowicz
   tel. 664 729 861
   e-mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl
 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na mechaników specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu
  • Celem kursu jest przygotowanie kandydata na mechanika do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprawdzanie, konserwację (w zakresie przewidzianym przez producenta określonym w instrukcji), przechowywanie i prowadzenie ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych zastępów do prac z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)
  • Informacji udziela

   Katarzyna Myślińska
   tel. 32 3880453,
   e-mail: km@csrg.bytom.pl

   Paweł Wachowicz
   tel. 664 729 861
   e-mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl
Szkolenia specjalistyczne dla ratowników górniczych

Ponadto organizuje specjalistyczne szkolenia nieobowiązkowe dla ratowników górniczych i mechaników sprzętu ratowniczego na następujących kierunkach:

 • Kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
  • Przepisy: program nauczania zastał opracowany w związku z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. poz.1410 z późn. zm.), załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. poz. 408 z późn. zm.) oraz z § 13 ust. 2 pkt. 3 i § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

   Celem kształcenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości przez ratowników górniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

   Kurs trwa 24 godziny (zajęcia praktyczne).

   Kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. poz. 408 z późn. zm.)

  • Warunki przyjęcia

   Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy pracujący w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na zastępowych specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu
  • Warunki przyjęcia pełnienie funkcji zastępowego w kopalnianej drużynie ratowniczej, ukończenie kursu podstawowego dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu, staż pracy w zastępie specjalistycznym co najmniej 5 lat, aktualne badania ratownicze i badania dopuszczające do prac wysokości powyżej 3m.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska
   tel. 32 3880453
   e-mail: km@csrg.bytom.pl

   Paweł Wachowicz
   tel. 664 729 861
   e-mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl
 • Kurs okresowy dla ratowników górniczych, członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu
  • Celem kursu jest:
   – przypomnienie wiadomości i praktyczne ćwiczenia w zakresie użycia dotychczas stosowanego specjalistycznego sprzętu,
   – doskonalenie współpracy zespołowej z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego do działań ratowniczych,
   – zapoznanie uczestników z nowym sprzętem ratowniczym wprowadzonym do stosowania przez zastępy specjalistyczne, stanowiącym wyposażenie specjalistycznych pogotowi CSRG S.A.

   Celem kursu jest przypomnienie wiadomości i przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych oraz zapoznanie z nowym sprzętem ratowniczym i doskonalenie pracy zespołowej.

    

  • Warunki przyjęcia
   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska
   tel. 32 3880453
   e-mail: km@csrg.bytom.pl

   Paweł Wachowicz
   tel. 664 729 861
   e-mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl
Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych

Organizuje również szkolenia podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych dla:

 • Kurs dla laborantów kopalnianych laboratoriów w zakresie analizy gazów
  • Celem szkolenia jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonej kadry do wykonywania analiz powietrza i gazów kopalnianych, w celu zapewnienia właściwej kontroli bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach górniczych.
   Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na laborantów zakładów górniczych w zakresie analizy gazów.

   Kurs trwa 20 dni (160 godzin) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.
   Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia, które uprawniają do wykonywania analiz gazowych w laboratoriach zakładów górniczych.

  • Warunki przyjęcia

   wykształcenie co najmniej średnie techniczne - chemiczne.
  • Informacji udziela
   Marek Gawlik
  • Tel.: 032 3880579
 • Kurs dla kierowników kopalnianych laboratoriów chemicznych
  • Cel szkolenia: kurs przeznaczony jest dla kandydatów na kierowników laboratoriów chemicznych oraz osób pełniących zastępstwa na tym stanowisku. Zadaniem kursu jest wyszkolenie i przygotowanie kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za całokształt prac w laboratorium chemicznym.

   Kurs trwa 8 dni (64 godziny) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.
   Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu na stanowisku kierownika laboratorium analizy gazów zakładów górniczych.

   Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   od kandydatów wymaga się ukończenia kursu podstawowego w zakresie analizy gazów.
  • Informacji udziela
   Marek Gawlik
  • Tel.: 032 3880579
 • Kurs obsługi chromatografu gazowego
  • Cel szkolenia: Kurs obsługi chromatografu gazowego jest szkoleniem specjalistycznym, którego zadaniem jest przygotowanie odpowiedniej kadry do wykonywania analiz powietrza kopalnianego i gazów pożarowych chromatografem gazowym współpracującym z integratorem.

   Szkolenie trwa 10 dni (80 godzin) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.
   Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia, które uprawniają do samodzielnej obsługi chromatografu gazowego.

  • Informacji udziela
   Marek Gawlik
  • Tel.: 032 3880579
 • Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu do kierowania oddziałami ochrony przeciwpożarowej i szkolenia pracowników z zakresu zagrożenia przeciwpożarowego.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikami kursu mogą być osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej
  • W związku z § 146, § 323 ust.3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017r poz. 1118), celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania pomiarów parametrów fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego w podziemnych zakładach górniczych, nabycie kwalifikacji pomiarowca-metaniarza.

   Szkolenie trwa 4 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswajanie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej szkołę zasadniczą i jest zatrudniona w zakładzie górniczym co najmniej 2 lata.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla osób kontrolujących przyrządy służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej
  • W związku z § 146 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017r poz.1118), celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania kontroli przyrządów pomiarowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.

   Szkolenie trwa 2 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikiem kursu może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej zasadnicze techniczne i staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób do konserwacji podstawowego sprzętu przeciwpożarowego.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia
   uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkołę zawodową, posiadają staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle
  • Program nauczania opracowany został na podstawie wytycznych ujętych w programie głównym opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego nr 1/2007/NAP.

   Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób z zakresu napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone – butle.

   Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed Komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

  • Warunki przyjęcia

   ukończone 18 lat życia i co najmniej ukończona szkoła zasadnicza. Co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników przenośnych, złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenie kwalifikacji w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.(najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu).
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki pożarowej
  • W związku z § 71 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r. poz.1052), celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących prace profilaktyki pożarowej do obsługi profesjonalnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tych prac. Szkolenie obejmuje zakres stosowania wszystkich środków mineralnych i chemicznych oraz sprzęt specjalistyczny stosowany do prac profilaktyki pożarowej.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia
   uczestnikami kursu mogą być osoby wykonujące prace profilaktyki pożarowej w podziemnych zakładach górniczych, posiadające staż pracy w górnictwie co najmniej 1 rok.
  • Informacji udziela
   Aleksandra kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla osób szkolących osoby zjeżdżające do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych z zakresu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego
  • W związku z § 502, ust.5 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1118), celem szkolenia jest przygotowanie pracowników zakładów górniczych do prowadzenia szkoleń osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych w zakresie umiejętności użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego, stosowanego w zakładzie górniczym.

   Szkolenie trwa 6 godzin w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z oderwaniem od pracy na czas jego trwania.

   Kurs kończy się praktycznym sprawdzianem z umiejętności szkolenia osób w zakresie tematyki kursu. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie, które uprawnia ich do prowadzenia szkoleń osób zjeżdżających do podziemnych zakładów górniczych.

  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze lamp górniczych
  • W związku z § 728, § 729 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017r poz.1118), celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania kontroli stanu technicznego lamp górniczych i obsługi urządzeń technicznych lampowni zgodnie z fabrycznymi instrukcjami użycia danego sprzętu. Zapoznanie z zasadami eksploatacji lamp górniczych, osobistych nadajników górniczych, warunkami bezpiecznej pracy w lampowni i górniczymi przepisami w zakresie oświetlenia dołu kopalni lampami akumulatorowymi.

   Szkolenie trwa 2 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową i posiada półroczny okres pracy w lampowni.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Seminarium dla osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczych
  • Celem szkolenia jest przeszkolenie osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczej w zakresie zwalczania zagrożeń górniczych oraz organizacji akcji ratowniczych.

   Seminarium trwa 3 dni (18 godzin) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczającego
  • W związku z pkt. 8.9.1 w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017r poz.1118), celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za stan techniczny aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz ucieczkowego sprzętu oczyszczającego w zakładach górniczych do wykonywania konserwacji, kontroli ww. sprzętu.

   Szkolenie trwa 1 dzień i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia
   uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową.
  • Informacji udziela
   Aleksandra kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla uprawnioncyh pracowników kopalń w celu uzyskania uprawnień do szkolenia osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych z zak
  • Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników zakładów górniczych do prowadzenia szkoleń osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych w zakresie umiejętności użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego, stosowanego w zakładzie górniczym.

   Szkolenie trwa 6 godzin w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z oderwaniem od czasu pracy, kończy się praktycznym sprawdzianem z umiejętności szkolenia osób w zakresie tematyki kursu.

   Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie, które uprawnia ich do prowadzenia szkoleń osób zjeżdżających do podziemnych zakładów górniczych.

  • Warunki przyjęcia

   ukończenie kursu z zakresu użytkowania sprzętu oddechowego, ukończenie kursu z zakresu konserwacji i kontroli sprzętu oddechowego,
  • Informacji udziela Aleksandra kalinska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs w zakresie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego
  • W związku z § 496, ust.3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1118), kurs przeznaczony jest dla osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.

   Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników w zakresie umiejętności użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego stosowanego w zakładach górniczych.

   Szkolenie trwa 3 godziny.

  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457

* - kursy akredytowane

harmonogram kursów02

POBIERZ Harmonogram kursów 2017
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy obowiązkowe w 2017
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy nieobowiązkowe w 2017
POBIERZ PLIK

formularz zgłoszeniowy03

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy
POBIERZ PLIK

regulamin szkoleń on-line04