CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Reserch laboratory

Reserch laboratory

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu istnieje od początku istnienia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Podstawowym zadaniem Laboratorium jest prowadzenie badań sprzętu ochrony układu oddechowego w ramach wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania. Obowiązkiem Laboratorium jest wykonywanie ww. badań w taki sposób, aby spełnione były wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 oraz zaspokojone zostały potrzeby klientów zlecających wykonanie tych badań w Laboratorium.

Oprócz tego w ramach swojego funkcjonowania Laboratorium dodatkowo m. in.:

 • dokonuje oceny wraz z wydawaniem opinii atestacyjnych lub technicznych dla sprzętu ratowniczego,
 • prowadzi szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • uczestniczy w pracach rozwojowych w zakresie sprzętu ratowniczego,
 • uczestniczy w pracach związanych ze statutową działalnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A..

Kierownikiem Laboratorium jest mgr inż. Tomasz Konwerski. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności Laboratorium.
Za system zarządzania i jego wdrażanie odpowiada kierownik ds. jakości inż. Adam Szadurski.

Odpowiedzialnym za techniczną działalność i zaopatrzenie w środki potrzebne do zapewnienia wymaganej jakości działania laboratorium, jest kierownik ds. technicznych inż. Jan Kozik.

Laboratorium jest zobowiązane do zachowania pełnej niezależności i bezstronności przy wykonywaniu badań i formułowaniu ich wyników, a ono samo i jego personel są wolne od jakichkolwiek niewłaściwych handlowych, komercyjnych, finansowych i innych nacisków, które mogą wpływać na ich techniczny osąd.

 

 

Polityka jakości laboratorium badania i opiniowania sprzętu01

Jako Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. deklaruję, że zostały zapewnione wszelkie warunki i nadzór w tym celu, aby system zarządzania wdrożony w Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu funkcjonował efektywnie, czego podstawą jest :

 • zgodność wprowadzonego systemu z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025: 2005 + Ap1:2007,
 • zgodność działania Laboratorium z zasadami obowiązującej w nim Księgi Jakości,
 • wymagana znajomość ze strony personelu Laboratorium dokumentacji systemu zarządzania, określonych w niej zasad polityki jakości, dostępność dokumentów z nią związanych, znajomość tych dokumentów oraz realizacja polityki jakości i umiejętność stosowania jej w praktyce,
 • przestrzeganie zasady, że Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie.

Podstawowym celem systemu zarządzania wdrożonego w Laboratorium jest zapewnienie jego funkcjonowania oraz profesjonalnego prowadzenia badań sprzętu ochrony układu oddechowego w taki sposób, aby spełnione były wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 oraz zaspokojone zostały potrzeby klientów zlecających wykonanie tych badań w Laboratorium. Badania wykonywane w Laboratorium mają szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa załóg zatrudnionych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i służb ratownictwa górniczego. Stąd też kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do prowadzenia wysokiej jakości badań w usługach profesjonalnie świadczonych dla jego klientów oraz zachowywania w tym zakresie zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007.

Zakres badań laboratorium badania i opiniowania sprzętu02

W Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu wykonywane są następujące rodzaje badań:

I. Badania objęte systemem zarządzania w ramach akredytacji Laboratorium

Szczegółowy wykaz badań objętych zakresem akredytacji naszego laboratorium znajdziesz w pliku, który pobierzesz poniżej (AB/321):

Zakres akredytacji Nr AB 321

Badania są wykonywane zarówno w siedzibie Laboratorium, jak również mogą być wykonywane poza Laboratorium:

 • w komorze ćwiczeń Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, stanowiącej oddział terenowy CSRG S.A.,
 • w wyrobiskach podziemnych Zakładów Górniczych, uwzględniając każdorazowo potrzeby i wymagania do przeprowadzenia badań.

II. Badania nie objęte systemem zarządzania

W odniesieniu do wymagań norm 145, 13794 i 137 w zakresie nie objętym akredytacją laboratorium oraz wg wymagań technicznych odrębnych, w oparciu o indywidualne uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Współpraca z Klientem laboratorium badania i opiniowania sprzętu03

Celem usprawnienia kontaktów z klientami Prezes Zarządu CSRG S.A. upoważnił Kierownika Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu oraz jego zastępców do samodzielnego występowania wobec klientów w zakresie następujących spraw:

 • udzielania informacji o Laboratorium i o oferowanych badaniach,
 • uzgadniania i negocjacji warunków umów,
 • udzielania informacji o postępie prac wykonywanych na zlecenie klienta,
 • załatwiania spraw związanych z udziałem przedstawiciela klienta w badaniach,
 • uzgadnianie z klientem problemów wynikłych w trakcie realizacji prac,
 • kontaktowanie się z klientem w sprawach związanych z reklamacjami.

Potwierdzenia przyjęcia zlecenia i umowy, są parafowane przez kierownika Laboratorium i podpisywane przez dwóch członków Zarządu CSRG S.A. albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań wymaga stałej gotowości Laboratorium do reagowania na sygnały dochodzące z otoczenia. Ważnym elementem systemu zarządzania jest sprawne i obiektywne rozpatrywanie wszelkich zgłaszanych przez Klientów skarg. W tej dziedzinie działania Laboratorium są konsekwentne i wyważone. Odnosząc się z szacunkiem do interesów Klientów należy naprawiać skutki wszystkich błędów i uchybień popełnionych w Laboratorium. Klient nie może jednak wymagać, aby wyniki prawidłowo wykonanych badań były rewidowane tylko z tego powodu, że nie odpowiadają jego interesom. W takich przypadkach Laboratorium zajmuje jednoznaczne stanowisko, że otwartość na życzenia Klienta nie może kolidować z obowiązkiem rzetelnego wykonywania badań.