CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Laboratory for Equipment Testing and Assessment

Laboratory for Equipment Testing and Assessment

Laboratory for Equipment Testing and Assessment operates within the structure of the Central Mining Rescue Station from the beginning of the company’s operations. In 2000, we received the PCA Accreditation Certificate (AB 321). The management system implemented in the laboratory meets the requirements of PN-EN ISO / IEC 17025: 2018-02.

We constantly improve the qualifications of our employees through participation in training, symposia and conferences. The research equipment of the laboratory is calibrated, improved and updated on an ongoing basis. Qualified staff and many years of experience allow us to offer services at the highest level.

Laboratory conducts research and field tests:

 • in the underground workings of CMRS,
 • in the exercise chamber of the District Mines Rescue Station in Bytom, which is a local branch of CMRS,
 • in the underground workings of Mining Plants, each time taking into account the needs and requirements for carrying out the tests.

We offer cooperation in the development of new solutions for rescue devices and equipment in the scope of:

 • respiratory protective devices,
 • rescue communication systems,
 • first aid equipment,
 • devices for locating people in underground debris,
 • other devices and systems supporting rescue work.

Laboratory Manager:  Tomasz Konwerski, phone: +48 32 38 80 543; e-mail: t.konwerski@csrg.bytom.pl

ACCREDITATION TESTING OFFER

In the scope of PCA?s accreditation laboratory performs tests on respiratory protective devices:

 • self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type, in accordance with the requirements of PN-EN 145:2000 standard,
 • self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape, in accordance with the requirements of PN-EN 13794:2005 standard,
 • self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus, in accordance with the requirements of PN-EN 137:2008 standard.

A detailed list of tests included in the scope of our laboratory’s accreditation can be found in the file

Scope of accreditation AB 321

TESTING OFFER OUTSIDE THE SCOPE OF ACCREDITATION

Outside the scope of accreditation Laboratory offers:

 • tests of compressed air breathing apparatus for escape, in accordance with the requirements
  of PN-EN 402:2005 standard,
 • field tests of fresh air hose breathing apparatus, in accordance with the requirements of PN-EN 138:1997 standard,
 • field tests of compressed air hose breathing apparatus, in accordance with the requirements
  of PN-EN 14594:2018 standard,
 • tests of mining lamps,
 • assessment and issuing opinions for rescue equipment,
 • training in the use of respiratory protection equipment, Glon-Glop location devices, operation and maintenance of mining lamps.

Polityka jakości laboratorium badania i opiniowania sprzętu01

Jako Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. deklaruję, że zostały zapewnione wszelkie warunki i nadzór w tym celu, aby system zarządzania wdrożony w Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu funkcjonował efektywnie, czego podstawą jest :

 • zgodność wprowadzonego systemu z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025: 2005 + Ap1:2007,
 • zgodność działania Laboratorium z zasadami obowiązującej w nim Księgi Jakości,
 • wymagana znajomość ze strony personelu Laboratorium dokumentacji systemu zarządzania, określonych w niej zasad polityki jakości, dostępność dokumentów z nią związanych, znajomość tych dokumentów oraz realizacja polityki jakości i umiejętność stosowania jej w praktyce,
 • przestrzeganie zasady, że Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie.

Podstawowym celem systemu zarządzania wdrożonego w Laboratorium jest zapewnienie jego funkcjonowania oraz profesjonalnego prowadzenia badań sprzętu ochrony układu oddechowego w taki sposób, aby spełnione były wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 oraz zaspokojone zostały potrzeby klientów zlecających wykonanie tych badań w Laboratorium. Badania wykonywane w Laboratorium mają szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa załóg zatrudnionych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i służb ratownictwa górniczego. Stąd też kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do prowadzenia wysokiej jakości badań w usługach profesjonalnie świadczonych dla jego klientów oraz zachowywania w tym zakresie zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007.

Zakres badań laboratorium badania i opiniowania sprzętu02

W Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu wykonywane są następujące rodzaje badań:

I. Badania objęte systemem zarządzania w ramach akredytacji Laboratorium

Szczegółowy wykaz badań objętych zakresem akredytacji naszego laboratorium znajdziesz w pliku, który pobierzesz poniżej (AB/321):

Zakres akredytacji Nr AB 321

Badania są wykonywane zarówno w siedzibie Laboratorium, jak również mogą być wykonywane poza Laboratorium:

 • w komorze ćwiczeń Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, stanowiącej oddział terenowy CSRG S.A.,
 • w wyrobiskach podziemnych Zakładów Górniczych, uwzględniając każdorazowo potrzeby i wymagania do przeprowadzenia badań.

II. Badania nie objęte systemem zarządzania

W odniesieniu do wymagań norm 145, 13794 i 137 w zakresie nie objętym akredytacją laboratorium oraz wg wymagań technicznych odrębnych, w oparciu o indywidualne uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Współpraca z Klientem laboratorium badania i opiniowania sprzętu03

Celem usprawnienia kontaktów z klientami Prezes Zarządu CSRG S.A. upoważnił Kierownika Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu oraz jego zastępców do samodzielnego występowania wobec klientów w zakresie następujących spraw:

 • udzielania informacji o Laboratorium i o oferowanych badaniach,
 • uzgadniania i negocjacji warunków umów,
 • udzielania informacji o postępie prac wykonywanych na zlecenie klienta,
 • załatwiania spraw związanych z udziałem przedstawiciela klienta w badaniach,
 • uzgadnianie z klientem problemów wynikłych w trakcie realizacji prac,
 • kontaktowanie się z klientem w sprawach związanych z reklamacjami.

Potwierdzenia przyjęcia zlecenia i umowy, są parafowane przez kierownika Laboratorium i podpisywane przez dwóch członków Zarządu CSRG S.A. albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań wymaga stałej gotowości Laboratorium do reagowania na sygnały dochodzące z otoczenia. Ważnym elementem systemu zarządzania jest sprawne i obiektywne rozpatrywanie wszelkich zgłaszanych przez Klientów skarg. W tej dziedzinie działania Laboratorium są konsekwentne i wyważone. Odnosząc się z szacunkiem do interesów Klientów należy naprawiać skutki wszystkich błędów i uchybień popełnionych w Laboratorium. Klient nie może jednak wymagać, aby wyniki prawidłowo wykonanych badań były rewidowane tylko z tego powodu, że nie odpowiadają jego interesom. W takich przypadkach Laboratorium zajmuje jednoznaczne stanowisko, że otwartość na życzenia Klienta nie może kolidować z obowiązkiem rzetelnego wykonywania badań.