CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Rada Nadzorcza Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CSRG S.A.

 

Rada Nadzorcza

Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

ul. Chorzowska 25

41-902 Bytom

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych:

 • Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej: CSRG),
 • Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN?RAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej: CEN-RAT),
 • „Cen-Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej: CEN-MED),

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022.

 

I. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółek i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania określających czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanych jednostek.

 

Termin przedłożenia sprawozdań z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego – nie później niż:

 • do 07 marca 2022 roku dla jednostkowych sprawozdań finansowych (za 2021 rok obrotowy),
 • do 06 marca 2023 roku dla jednostkowych sprawozdań finansowych (za 2022 rok obrotowy),
 • do 28 marca 2022 roku dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CSRG S.A. (za 2021 rok obrotowy),
 • do 27 marca 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CSRG S.A. (za 2022 rok obrotowy).

 

Zamawiający oczekuje w szczególności:

 • obecności biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie badania oraz (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 i 2022, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządów (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółek.

 

II. Termin , miejsce i sposób składania oraz otwarcia ofert

 

 1. Termin składania ofert : 13 sierpnia 2021 r. do godz. 1400.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje termin wpływu do siedziby CSRG.

 

 1. Miejsce składania ofert:

Adres Zamawiającego:

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

ul. Chorzowska 25

41-902 Bytom

 

 1. Sposób składania oraz otwarcia ofert:

 

Ofertę należy złożyć w kopercie zabezpieczonej przed nieniszczącym otwarciem na adres zamawiającego z obowiązkową adnotacją na kopercie:

 

„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NIE OTWIERAĆ PRZEZNACZONE DLA RADY NADZORCZEJ CSRG S.A.”

 

 • Otwarcie ofert nastąpi na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po dniu 13 sierpnia 2021 r. (po terminie składania ofert) w siedzibie Zamawiającego,
  nie później niż do 30 września 2021

 

III. Kryteriami wyboru oferty będą:

 

 • Cena zaoferowana przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego uwzględniająca nakład pracy wykonawcy, jego pozycję na rynku usług audytorskich, znajomość przez wykonawcę branży, w której działa Spółka oraz skład zespołu audytorskiego, w szczególności w zakresie optymalnych, ze względu na specyfikę Spółki, proporcji udziału biegłych rewidentów oraz ich asystentów w zespole,
 • Termin przedłożenia sprawozdań z badań jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego – nie później niż:
  • do 07 marca 2022 roku dla jednostkowych sprawozdań finansowych (za 2021 rok obrotowy),
  • do 06 marca 2023 roku dla jednostkowych sprawozdań finansowych (za 2022 rok obrotowy),
  • do 28 marca 2022 roku dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CSRG S.A. (za 2021 rok obrotowy),
  • do 27 marca 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CSRG S.A. (za 2022 rok obrotowy),

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, co nie będzie podstawą do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonywania jakichkolwiek uprawnień.

IV. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Informacje o: oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego.
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa Kluczowego Biegłego Rewidenta w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 4. Podanie składu zespołu badającego sprawozdania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i ich doświadczenia.
 5. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu (terminów) badania sprawozdań finansowych.
 6. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat (wraz z referencjami), w tym przedsiębiorstw z sektora górniczego oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
 7. Wskazanie pozycji na rynku usług audytorskich w krajowych rankingach (wskazanie pozycji i rodzaju rankingu).
 8. Cenę za badanie sprawozdań finansowych wraz z wydaniem sprawozdań z badania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenie dodatkowych czynności zakończonych sprawozdaniem, oddzielnie dla każdej spółki i oddzielnie za każdą czynność oraz za badanie sprawozdania skonsolidowanego i wydanie sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 9. Projekt umowy.
 10. Informacja o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego wraz z kopią polisy potwierdzonej za zgodnością z oryginałem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                V. Informacje dodatkowe:
 1. Kartę informacyjną dla potrzeb oferty audytorskiej można uzyskać w dni robocze godzinach 9:00-15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: a.grabka@csrg.bytom.pl.
 2. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przez uprawniony organ spółki.
Wróć na górę

najnowsze

9 maja 2022

Wielki Piknik Służb z udziałem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

         W gminie Kobyla Góra odbył się wczoraj Wielki Piknik Służb, w którym po raz pierwszy udział wzięli...

Więcej

28 kwietnia 2022

Główny Inspektor Pracy złożyła wieniec pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych.

      Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy, złożyła wieniec pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych, który znajduje się...

Więcej